فروشگاه کتاب برایا
کالای فیزیکی

رشد - مولف : علی صفائی حائری

رشد  - مولف : علی صفائی حائری

رشد - مولف : علی صفائی حائری

۱۲٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

رشد

مولف : علی صفائی حائری

معرفی کتاب
نویسنده در این کتاب می کوشد ضرورت، عوامل و چگونگی رشد و ارتقای شخصیت و سرمایه های درونی آدمی را بررسی کرده از همین رو صرفا به آیات و روایات استناد می کند. وی در مقدمه کتاب توضیح می دهد که فهم قرآن چهار مرحله دارد: ترجمه، تفسیر، روح و نور. سپس تلاش می نماید تا نور قرآن یعنی عمق و عظمت آن را به خواننده نشان دهد .نویسنده پس از ریشه یابی کلمه "خسران "درباره رشد و نقش ایمان در زمینه سازی رشد شخصیت آدمی توضیح می دهد. بحث پایانی کتاب درباره سوره والعصر و توضیح خسران زندگی است .

گزیده کتاب

قرآن، دریایی است عمیق، گسترده پربار.

دیدار با این عمیق گسترده، همان قدر که حاصل خیز می تواند باشد، توان سوز نیز می باشد. در این نوشته، دیداری داریم با سوره عصر و داستان انسان و سرمایه ها و نیازها و بازارها . خریدارها و خسرها و رشدها. در این کتاب از مفاهیمی چون رشد و خسر گفت و گو شده و به ضرورت رشد و عوامل آن توجه داده شده و تنها به دو عامل از عوامل رشد، اشاره شده و از نقش ایمان و مومن سخن رفته است.گزیده: خسر، رشد، تکامل، هم از آن کلمه هایی هستند که بسته بندی شده به ما هدیه شده اند، بدون آن که آن ها را یافته باشیم، با آن ها به بازی نشسته ایم. در برابر دیگران که می گویند برای چه آفریده شده ایم، خیلی پر طمطراق و شتابزده می گوییم برای تکامل و طرف بدون این که مفهومی از خودش، از استعدادهایش، از نقص و کمبود ها و نیازهایش و از شکل گرفتن ها و به اوج رسیدن استعدادهایش، در نظر داشته باشد، زبانش بند می آید و مبهوت نگاه می کند. و اگر عصیان گر تر و طوفانی تر باشد، با خستگی می پرسد، خوب اصلاً تکامل برای چه؟ چرا تکامل پیدا کنیم؟ من نمی خواهم به کمال برسم. این هر دو عکس العمل از آن جا مایه می گیرند که هنوز معناها را ندیده، به کلمه ها رسیده ایم و به جای همپایی و همراهی، کلمه ها را به یکدیگر هدیه داده ایم و مطالب را بسته بندی شده برای هم پَرت کرده ایم.